Fotoutbildning
i Norden

så här ser framtiden ut

Photo: Lars Rebers

Projekt: Framtidens fotografiska utbildning

I projektet “Framtidens fotografiska utbildning” som genomfördes under 2017-2020 undersökte en grupp nordiska fotolärare utmaningarna och möjligheterna med framtidens fotografiska utbildning. Vilka kompetenser behöver en väl sysselsatt fotograf ha? Hur ser marknaden ut på sikt? Hur kan utbildningen skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik karriär inom fotografi?
Projektets slutrapport innehållande samtliga resultat hittar du i vitboken “Framtidens fotografiska utbildning”. Här kan ladda ner den som en pdf. På den här sajten hittar du inspiration och information för fotoutbildning i Norden.
Projektgruppen bestod av:

Mikael Cronwall och Stefan Ohlsson (1952-2018), Fotoskolan STHLM, Sverige

Lars Rebers och Emma Westerlund, Novia University of Applied Sciences, Finland

Gunner Byskov och Bertel Stockholm, Media College, Danmark

Vad händer med fotografen?

Rollen som yrkesfotograf har under de senaste 10-15 åren varit i en kraftig förändring – och vi får anta att den processen kommer att fortsätta. Yrkesfotografin kommer att bestå, men kanske inte i den form som vi känner den idag. Fotografens roll kommer sannolikt att formas till ett yrke som tar hjälp av robotar och artificiell intelligens i sin vardag. Idag hjälper robotar till med att ta effektivare bilder och appar utför retuschmoment som bara för några år sedan innebar timtals med manuellt arbete.
Arbetsuppgifter som går på rutin och fungerar mera massproducerande kommer i sakta mak att ersättas av teknologin. Samtidigt ger utvecklingen inom till exempel e-handeln nya uppdrag. Kommersiella fotografer har redan till viss grad sett att en del av deras arbete har ökat tack vare efterfrågan på 3D-bilder.
Yrkesfotograferna kommer nödvändigtvis inte att arbeta med samma uppgifter som idag, men fortsättningsvis kommer de att behöva sitt kreativa och estetiska sinne för att producera attraktiva bilder som marknaden efterfrågar. Här öppnar e-handeln, AI och robotiseringen oanade möjligheter, men också nya förväntningar på framtidens fotografer som utbildningarna behöver förhålla sig till. De fotografiska utbildningarna behöver öka sina studerandes kompetens inom robotiserad fotografering, automatisk bildbehandling och fotografering för E-com. Ett ständigt och livslångt lärande blir allt viktigare för branschen.

Photo: Lars Rebers

Vilken roll har fotografin i framtiden?

Tryck på play för att höra när vi ställer vi frågor till sex personer med mycket god inblick inom fotografi och fotografiska utbildningar. Vilken roll har fotografin i framtiden? Vad behövs för en karriär inom branschen? Filmen är producerad av Fotoskolan STHLM.

Hur jobbar vi med uppfattningen “alla är fotografer”?

Alla är fotografer är en devis som lanseras under det senaste decenniet när yrkesfotograferna får en hård konkurrens av amatörer och hobbyfotografer som till en låg eller ingen kostnad alls kan producera bilder. Den trend som innebär att fotografens yrkeskunnande sprids genom ett gott arbete försvinner delvis i och med att a lla är fotografer.
Den digitala utvecklingen inom fotografi, med bättre mobilkameror och möjligheterna att snabbt publicera bilder på nätet revolutionerar allmänhetens förmåga att ta bra bilder. Smarttelefonerna och redigeringsappar blir bättre, men det är fortsättningsvis lika svårt att skapa en professionell bild som tidigare. Den allmänna uppfattningen är dock att “alla klarar av det”.
Det här leder till att de fotografiska utbildningarna måste fokusera starkare på:
Entreprenörskap som gör att kompetens inom framtidsfrågor, försäljning och marknadsföring tillförs starkare i utbildningarna.
Teknik som bland annat gör att kompetens inom snabba och effektiva arbetsflöden blir bättre.
Bildkommunikation som gör att kompetensen gällande bildlösningar och diskussion med kunder och uppdragsgivare blir bättre
Storytelling som gör att förmågan att berätta en historia visuellt höjs.

Vilka kompetenser behöver en fotograf 2030?

Många av de uppdrag som fotografer traditionellt sett har utfört kommer att automatiseras eller försvinna. Men kreativa och skapande yrken kommer inte att ersättas av robotik och automation. I det kreativa ligger förståelsen för gestaltandet, förmågan att analysera och skapa kommunikativt innehåll.
Yrkesrollen yrkesfotograf har under de senaste 10-15 åren varit i en kraftig förändring och den processen kommer att fortsätta. Yrkesfotograferna kommer inte nödvändigtvis att arbeta med samma uppgifter som idag, men fortsättningsvis kommer de att med hjälp av sitt kreativa och estetiska sinne producera en kvalitativ bild.
Redan år 2006 utkom Europaparlamentet och Europarådet med en rekommendation för livslångt lärande där åtta nyckelkompetenser lyftes fram som grundläggande för all utbildning inom EU. Dessa nyckelkompetenser är fortfarande aktuella.
Kommunikation på modersmålet
Kommunikation på främmande språk
Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
Digital kompetens
Förmågan att lära
Social och medborgerlig kompetens
Initiativförmåga och företagaranda
Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
Förutom EU:s nyckelkompetenserna har projektgruppen listat ett antal kompetenser som kan göra en avgörande skillnad för framtidens yrkesutövande fotografer
En hög nivå av praktisk, teknisk och teoretisk kunskap
En stark visuell kompetens
Kompetenser inom rörlig bild och ljudarbete
Förmågan att sätta ord på och argumentera för visuell kommunikation
En god berättarförmåga (storytelling), både visuellt och verbalt
Kommunikation, ledarskap och självledarskap
Entreprenöriell kompetens
En god samhällsorientering och ett nyfiket förhållningssätt till omvärlden
Ett etiskt förhållningssätt i frågor gällande jämställdhet, breddad representation, hållbar utveckling och övriga för samhället avgörande framtidsfrågor.
Förmåga att skapa mervärde för kunden och publiken
Förmåga att lära sig att lära och kapacitet att lösa problem

Läs mera om utbildning
och kompetenser

Photo: Lars Rebers

Vad behöver utbildningsvärlden beakta?

Utbildningen ska förändras och utvecklas i takt med omvärlden. Utmaningarna ligger både i den tekniska utvecklingen och i samhällsutvecklingen i stort. Aktörer inom fotografiska utbildningar behöver fokusera starkare på punkterna som listas nedan.

Det här leder till att de fotografiska utbildningarna måste fokusera starkare på:

Yrkesrollen globaliseras. Vikten av interkulturell kommunikation ökar ständigt. Hur kommunicerar vi på den globala marknaden?
Tekniskt sett kan alla vara fotografer. Varför ska vi utbilda oss?
Lärarnas kompetens . Kompetensutveckling inom utvecklade visuella tekniker (till exempel VFX, rörlig bild, automation, VR, AI, drönarfoto, 3D etc.) kan vara utmanande för lärare och undervisningspersonal. Hur säkerställer vi rätt kompetens?
Studerandes psykiska ohälsa . Hur hjälper vi unga att få färdigheter som hjälper dem att hantera vardagen och arbetslivet?
Rekryteringsunderlag. Hur kan studerande- eller yrkeskårerna inom visuell kommunikation bättre återspegla den mångkulturella befolkningsstruktur som finns i Norden?

Målsättningar för de fotografiska utbildningarna

Utvecklingen inom det yrkesfotografiska området har gått blixtsnabbt under de senaste åren. Det har hänt mer de senaste fem åren än under de gångna 50 åren. Utbildning och kommande yrkesverksamhet går hand i hand. Det är nödvändigt att ständigt anpassa utbildningarna efter den verklighet som råder och inte tvärtom. Under de senaste åren har fokus legat allt starkare på följande punkter.
Förmåga att arbeta på distans . Visuell produktion innebär traditionellt arbete i fysiskt närvarande arbetsgrupper, ibland mycket stora arbetsgrupper. På grund av Covid-19, men även av ekonomiska skäl, sker arbetet allt mer på distans.
Insikt om den globala yrkesrollen. En global yrkesroll innebär ett behov av en hög interkulturell kompetens.
Automatisera det egna arbetet. Förmåga att implementera automatiserade processer som robotiserad fotografi i det egna arbetsflödet och förmåga att använda AI-system inom yrkesrollen.
Tidsoptimera arbetet . Tack vare ökad automatisering och användande av AI ökar behovet av att kunna analysera och kvalitetsbestämma bild.
Hitta sin nisch. En ökad nischning krävs inom den kommande yrkesrollen. Den allt mer ökande kravbilden på yrkesfotografer kräver en rejäl kompetenshöjning.
Förmågan att marknadsföra sig . Nu behövs hög kompetens för att marknadsföra sina tjänster via digitala marknadsföringskanaler. Kraven på det visuella innehållet ökar på ett sätt som de traditionella marknadsföringskanalerna inte tidigare iakttagit.
Vikten av livslångt lärande. Metoder för det livslånga lärandet är mer relevant än någonsin. Utbildningsprocessen avslutas aldrig.

Läs projektets slutrapport

Photo: Lars Rebers